Wise Çalıştay: Kimlik Gelişiminde Din ve Ana Dil Eğitiminin Önemi

Author: Wise Institute - min read. - Post Date: 06/22/2024
Clap

WISE Institute, Camp Chestnut Meetings adı altında yaptığı çalıştayların ikincisini önümüzdeki hafta 27-29 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştiriyor. Çalıştayın bu seneki konusu: “KİMLİK GELİŞİMİNDE DİN VE ANA DİL EĞİTİMİNİN ÖNEMİ”

Farklı ilim dallarından konusunda uzman, din ve anadil eğitimi konusunda fikir çilesi çeken değerli ilim insanlarının katılacağı çalıştay Chestnut Retreat Center’da gerçekleştirilecek.

Malum olduğu üzere, din ve ana dil, insan yaşamının önemli parçalarıdır. Farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşadığı toplumlarda, bu unsurların korunması, entegrasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Asimilasyon olmadan sağlıklı entegrasyon gerçekleştirmek için, farklı kültür geçmişleri olan insanların kendi dinlerini özgürce yaşamaları ve dillerini rahat bir şekilde koruyup geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Dünya giderek daha küreselleşen bir yer haline geliyor. Bu durum, farklı kültürlerde yetişmiş insanların bir arada yaşadığı toplumlarda artışa neden oluyor. Bu toplumlarda, kültürel zenginliğin korunması ve zenginleştirilmesi daha da önemli bir mesele haline gelmiştir.

Bu konuda karşımıza iki kavram çıkar: Asimilasyon ve entegrasyon. Asimilasyon, bir kişinin kendi kültürünü terk ederek başka bir kültürü olduğu gibi benimsemesi sürecidir. Entegrasyon ise, bir kişinin kendi kültürel değerlerini de koruyarak başka bir kültüre uyum sağlaması sürecidir.

Din, insanların hayatlarına anlam ve amaç veren, onlara kimlik kazandıran bir unsurdur. Dil ise, insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan, kültürlerini aktarmalarını sağlayan bir araçtır. Daha da ötesi onun kimliğini inşasında en önemli araçlardan birisidir.

Bu çalıştaya ilgili alanlardan uzmanları davet edildi. Hocalarımızın katkısıyla, göç edilen yerlerde dini değerleri muhafaza adına yapılabilecekler, din eğitiminin yaş gruplarına göre ele alınması, eğitim teknolojilerinin bu konuda en sağlıklı şekilde nasıl kullanılacağı, ana dilin unutulmaması adına nasıl programların yapılabileceği, bu konuda aileye ve topluma (community) ne gibi görevlerin düştüğü, hazırlanması gereken ortamlar ve kurumlar, ev sahibi kültürle entegre olmanın ölçüsü ve yolları, asimile olmama adına kültürün ana konuları olan din, dil ve sanatı yeni nesle sağlıklı aktarmanın yolları, yeni ülkede gelişen yeni kimliğin sağlıklı olması için yapılacak başka hangi faaliyet ve çalışmalara ihtiyaç olduğu gibi hususları enine boyuna değerlendirmeli hedefliyor, çalıştaya katılan değerli uzmanlarımızdan sahadaki problemlerimizi tespit ve uygulanabilir çözüm yolları sunmalarını bekliyoruz.

 

İstifade Edilecek Bilim Dalları:

Çalıştay konumuza katkı sunmasını beklediğimiz ilim ve bilim dalları şöyledir:

Antropoloji: Kültürler arası etkileşim ve toplumsal yapılar üzerine uzman antropologlar, katılımcılara etkili bir entegrasyon süreci için kültürlerin dinamiklerini anlama konusunda bilgi verebilirler.

Sosyoloji: Toplumsal yapı, göç, çok kültürlülük ve toplumsal entegrasyon konularında uzman sosyologlar, katılımcılara toplum içinde etkili bir şekilde yer bulma ve ilişkiler kurma konularında rehberlik edebilirler.

Dil Bilimi (Linguistik): Dilin korunması ve dil çeşitliliğinin önemi konularında dil bilimciler, katılımcılara dilin kültürel bağlamdaki rolünü ve korunmasını anlamalarında yardımcı olabilir.

Eğitim Bilimleri: Dilin ve kültürün entegrasyon sürecinde eğitimin rolü üzerine odaklanan eğitim bilimciler, katılımcılara eğitim yoluyla kültürel mirasın korunması ve yeni kuşaklara aktarılması konusunda bilgi verebilirler. Ayrıca eğitim teknolojileri de, bu hususlarda verilecek eğitimin kaliteli ve çekici olmasını temin edecek yollar sunabilirler.

Din Bilimleri/Teoloji: Dinin entegrasyon sürecindeki rolü, dini öğelerin korunması ve çeşitli inanç sistemlerinin bir arada yaşaması konularında din bilimciler ve teologlar bilgi sağlayabilirler.

Hukuk Bilimi: Göçmen hakları, kültürel haklar ve toplumsal entegrasyon konularında uzman hukukçular, katılımcılara yasal hakları ve korumayı anlamalarında yardımcı olabilirler.

İletişim Bilimleri: Kültürlerarası iletişim ve etkili iletişim stratejileri konusunda uzman iletişim bilimciler, katılımcılara toplum içinde daha etkili iletişim kurma becerileri kazandırabilirler.

Psikoloji: Kültür şoku, uyum ve kimlik konularında uzman psikologlar, katılımcılara psikolojik destek sağlayarak entegrasyon sürecindeki zorlukları anlayıp aşmalarına yardımcı olabilirler.

Sanat: Kültürün en önemli öğelerinden birisi de her yönüyle sanattır. Sanatın gücü asla inkâr edilemez. Edebiyat (şiir, dram, hikâye, vs.), görsel sanatlar (resim, desen, heykel, vs.), grafik sanatlar (resim, desen, tasarım ve yüzey üzerine uygulanan diğer formlar), plastik sanatlar (heykel, modelleme), dekoratif sanatlar (bezeme, mobilya tasarımı, mozaik, etc.), gösteri sanatları (tiyatro, dans, müzik), müzik (beste olarak) ve mimarlık (iç mimarlık dahil) gibi yönleriyle hayatı renklendiren, güzelleştiren, aynı zamanda toplumun kültürel kimliğine de şekil veren önemli bir unsurdur. Tarihi mirasımız olan, hat, mimari, edebiyat, minyatür, musiki, tezhip, çinicilik, hattatlık, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatronun yanında dokuma, halı, cilt, maden ve ahşap gibi zanaatlar da bizim için çok büyük önem taşımaktadır.

Bu uzmanlık alanları, entegrasyonun din ve ana dil açısından daha etkili bir şekilde gerçekleşmesine odaklanmak adına çalıştay içeriğini zenginleştirecektir.

 Bu bilim dalları şu üst gruplarda toplanacaklar. 

1.      Din Eğitimi

2.     Dil Bilimi (İletişim)

3.     Psikoloji

4.    Kültür ve Sanat (Sosyal Bilimler)

5.     Eğitim Teknolojileri

Bu gruplar, kendi grup başkanları nezaretinde çalıştay tarihine kadar online olarak, her ay veya ihtiyaca göre daha sık bir araya gelerek, çalıştay konusunu kendi sahaları açısından ele aldılar. Kendi aralarında cevaplanması gereken soruları tespit ettiler, sunumlar hazırladı ve tartıştılar. Çalıştay günü kendi aralarından seçtikleri kimseler, grup içi müzakerelerde sunumlarını yapacak ve grup içinde müzakere edeceklerdir. Çalıştayın son günü 29 Haziran’da grup başkanı veya sekreteri grubun gün boyu konuştuğu konuları özetleyecek ve grubun tekliflerini genel kurula sunacaktır.

Günlük program akışını görmek için lütfen tıklayınız.

 

 

Author: Wise Institute - min read. - Post Date: 06/22/2024