İbadet Hayatımız (İlmihal Dersleri)

İbadet hayatı, müminlerin günlük uğraşları içinde önemli bir yer tutar. İlk bilgilerini, İslami mirasın pratik hayata yansıyan uzantılarından elde eden müminler, ilerleyen yaşlarında bu pratiği kitaplarla takviye etme durumundadırlar.

İslam-Fıkıh Kütüphanesi'nin, her seviyeden mümine gerekli olan pratik ihtiyaçlarını giderme hedefi, el kitapları denebilecek İlmihaller ile sağlanmıştır. İlmihâlin, Müslümanların din ve diyanet hayatında çok önemli bir yeri vardır. İlmihâller, zamana, şartlara ve beklentilere göre uzun ya da kısa tutulmakla birlikte, genelde Müslümanların günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgileri ihtiva ederler. Dolayısıyla ilmihâllerin hedefi de bu karşılaşılan güncel pratiklerle sınırlı tutulagelmiştir. Dinin bütün emir ve yasaklarının detaylandırılması ise daha geniş kapsamlı çalışmalara bırakılmıştır. Bu da büyük ölçüde İslâm Dini'nin ferde, aile ve cemiyete, sosyal ve evrensel meselelere getirdiği ilkelere daha derinlikli bir vukufiyet elde etmek isteyenlerin özel talep ve gayretlerine vabestedir. Daha fazla vukufiyet de pek tabiî olarak geniş İslâmî literatürde derinleşmeyi gerektirecektir.

Din insanlara ikinci bir tabiat kazandırmak için gelmiştir. Bu tabiat vicdan eksenli yeni bir oluşumdur. Bu oluşum imanın kendi resmini inanan insanların vicdanına nakşetmesi demektir. Bunun yolu da başta namaz, oruç, zekat ve hac olmak üzere ibadetlerin ciddiyetle yerine getirilmesinden geçmektedir. Diğer bir ifade ile imanın insan tabiatı ile bütünleşmesi, onun bir derinliği haline gelmesi İslam'ın emirlerinin yaşanması ile olur ki buna genel ifadesi ile "amel-i salih" denir. Diğer taraftan iman, amel-i sâlihle desteklendiği, mü’min de ibadetle beslendiği nispette ancak Allah’a yakın durabilir, yakınlığını koruyabilir ve O’nun hoşnutluğunu kazanabilir.

Nasıl iman, amel için olmazsa olmaz esas ise amel de imanın en önemli tezahürüdür. İnsanın aklı, fikri, kalbi ve bütün ruhî fakülteleriyle itminana ermesi açısından yapılan ibadetlerin hikmetlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Özellikle günümüzde İslam Dini'nin her meselesinin elden geldiğince hikmet ve maslahat boyutunun anlatılmasında zaruret vardır.

Tümünü göster